Er du klar til at implementere en whistleblowerordning?


Med whistleblowerloven er det lovpligtigt at etablere en whistleblowerordning på alle private arbejdspladser med mindst 50 ansatte senest den 17. december 2023.

Men er I klar som ledelse til at håndtere indberetninger fra en ansat?

Indberetninger, der handler om alvorlige overtrædelser på arbejdspladsen såsom tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse, grov chikane, seksuel chikane mv. om en anden ansat.

Hvad nu, hvis indberetningen fra en ansat handler om dig i ledelsen?

Beslutning til at træffe afgørelse om, hvad der skal ske med indberetningen, om der skal ske undersøgelser af, om indberetningen er korrekt, eller tiltag som afskedigelse eller politianmeldelse, skal tages af ledelsen. Hvem skal træffe den objektive beslutning, hvis ledelsen er inhabil til at træffe en upartisk beslutning?

Løsningen kan være at få etableret en ekstern whistleblowerordning og uddelegere, så en ekstern følger op på indberetningen, giver tilbagemelding til den ansatte og i de tilfælde, hvor ledelsen selv bliver whistleblowet, kan den eksterne whistleblowerenhed få mulighed for at indstille til tiltag eller sanktioner.

I modsat fald skal en ansat i virksomheden udpeges som whistleblowerordningens kontaktperson, hvis ledelsen står for skud.

Så det kan godt være, at den ansatte kan agere som upartisk, uafhængig og ligesom en DPO-databeskyttelsesrådgiver ikke skal have instruks fra ledelsen om, hvorledes sagen skal behandles, men hvis din egen stilling bliver usikker, ville du så alligevel følge ledelsens instruktioner?

Whistleblower er en handling
Direkte oversat fra engelsk betyder whistleblower ’fløjteblæser’. Ordet stammer fra 1960’erne, hvor britiske og amerikanske medier brugte det om fodbolddommere og dommere i andre sportsgrene, der blæser i en fløjte, når de ser en strafbar handling.

I dag bruges ordet whistleblower om en person, der informerer om forhold, som vedkommende mener er kritisable eller direkte ulovlige. Om informationen lækkes til offentligheden, en myndighed eller en arbejdsplads, er ikke afgørende for brugen af ordet. Det er selve handlingen – at informere om lovbrud eller andre kritisable forhold – som kaldes whistleblowing. Da vi som samfund er interesserede i sandheden, er det vigtigt, at whistleblowers er beskyttede. Ellers vil personen ofte vurdere, at karriere og anseelse på arbejdspladsen vægter højere end retskaffenhed. Netop derfor er det essentielt, at der findes regler, som gør det muligt at informere om ulovligheder. Vel at mærke, uden at whistlebloweren skal bekymre sig om repressalier for at være lovlydig og samvittighedsfuld.

I situationen, hvor det er ledelsen, der indberettes om, vil en intern whistleblowerordning gøre det svært at bevare fortroligheden omkring den ansattes identitet, hvilket er et krav i whistleblowerloven. Der er derfor meget på spil for den ansatte. Vedkommende kan blive anset som en stikker eller risikere andre repressalier. Det kan potentielt gå ud over personens anseelse i virksomheden. På den måde er whistleblowing en balancegang mellem loyalitet over for arbejdspladsen og ansvar over for loven og kollegaer.

Et eksempel herpå er, da Finanstilsynet videregav oplysninger om syv whistleblowers til en journalist i forbindelse med en anmodning om aktindsigt. Finanstilsynet fik alvorlig kritik af Datatilsynet.

IFCR tilbyder en whistleblowerordning
Med en whistleblowerordning i IFCR-Institut for Cyber Risk får du en uafhængig og upartisk whistleblowerenhed til at administrere din whistleblowerordning. Samtidig er du sikret, at din whistleblowerordning overholder whistleblowerlovens krav.

Du sender et klart signal om, at din virksomhed tager beskyttelsen af whistleblowers seriøst.

Whistleblowerordningen giver adgang til et helt team, mens en intern medarbejder typisk varetager opgaven alene. Der vil være adgang til yderligere ressourcer som f.eks. advokatrådgivning, IT-sikkerhedsteam, informationssikkerhed, ISO 27001 og verdens bedste hackere; denne titel er vundet ved verdensmesterskabet, International Cybersecurity Challenge.

Din whistleblowerordning mindsker sårbarheden over for videnstab, når en ansat medarbejder opsiger sin stilling, herunder omkostning til nyansættelser eller udfordringen med manglende interne ressourcer.

Ordningen bidrager til øget kvalitet af virksomhedens HR-arbejde og sikrer et højt beskyttelsesniveau af whistleblowers.

Ordningen vil i sidste ende gavne virksomhedens økonomi, herunder at undgå bøder.