Generelle samhandelsbetingelser


1. Anvendelse

Følgende samhandelsbetingelser er gældende for alle kunder, der benytter enhver form for ydelse Institut for Cyber Risk ApS (herefter benævnt ”IFCR”) tilbyder, som anført i den mellem Kunden og IFCR oprettede aftale (”Aftalen”), som samhandelsbetingelserne er vedhæftet. Nærværende samhandelsbetingelser, som sammen med Aftalen udgør det samlede aftalegrundlag mellem Kunden og IFCR, for så vidt angår de i Aftalen beskrevne ydelser, skal gå forud for alle hidtidige mundtlige og skriftlige aftaler og kan kun ændres (også for så vidt angår ændringer i omfanget og arten af de aftalte ydelser og honorarer) skriftligt. Nærværende samhandelsbetingelser anses kun for fraveget, hvis dette fremgår klart og entydigt af Aftalen.

2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser

IFCR har krav på Kundens betaling af det i Aftalen anførte honorar tillige med de til levering af ydelserne relaterede udgifter. Hvis der ikke forud for arbejdets påbegyndelse er indgået aftale om et bestemt honorar, beregnes honoraret på grundlag af medgået tid og de til enhver tid fastsatte generelle timesatser for de medarbejdere, der har udført arbejdet. Selvom der er aftalt et fast honorar, er IFCR berettiget til at beregne honorar for den mertid, som IFCR skal anvende på levering af ydelsen, hvis det efter Aftalens indgåelse viser sig, at (i) forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret afgørende, eller at (ii) forudsætningerne for levering af ydelsen ikke var korrekte eller tilstrækkelige, og disse omstændigheder (i) og (ii) kan tilskrives Kunden. Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder rimelige rejseomkostninger, omkostninger til indkvartering, leveomkostninger mv., skal betales af Kunden ud over honoraret. Abonnement på IFCR’s ydelser faktureres i henhold til den til enhver tid gældende priser. Priser oplyses ved henvendelse til IFCR’s salgsafdeling. Abonnement på IFCR’s ydelser forudbetales løbende for en afhængig af abonnementstypen fastlagt periode ad gangen. Forudbetalte abonnementer refunderes ikke. IFCR forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. ekstraordinær support og service. Medmindre andet fremgår af Aftalen, fakturerer IFCR det udførte arbejde en gang om måneden på baggrund af den til arbejdet medgåede tid i den forløbne måned. Fakturaer forfalder 14 dage fra fakturadato. Forfaldne fakturaer forrentes i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Ved udsendelse af rykkerskrivelse opkræves rykkergebyr på kr. 100 per rykker. IFCR forbeholder sig retten til at overdrage fordringer til tredjepart i forbindelse med overgivelse til inkasso. Uden i øvrigt at begrænse sine rettigheder har IFCR ret til helt eller delvis at afbryde levering af ydelserne, indtil forfaldne fakturaer er betalt.

3. Kundens ansvar

Det er en forudsætning for IFCR’s levering af ydelserne, at Kunden:
• opfylder de i Aftalen definerede forpligtelser for Kunden og sørger for, at alle forudsætningerne for Aftalen er korrekte,
• rettidigt videregiver pålidelige, nøjagtige og fuldstændige oplysninger til IFCR i nødvendigt omfang,
• træffer rettidige beslutninger og indhenter de nødvendige godkendelser fra ledelsen, og
• stiller et passende kontormiljø samt tilstrækkelige ressourcer og materiale til rådighed for IFCR’s personale efter behov.

4. Abonnement

En aftale om abonnement på en service eller et produkt, herefter samlet benævnt ydelser, fra IFCR indgås afhængig af den pågældende ydelse enten ved tilmelding på IFCR’s hjemmeside eller ved direkte kontakt med IFCR. For en detaljeret beskrivelse af IFCR’s ydelser samt abonnementsformer henvises til IFCR’s salgsafdeling. Ved indgåelsen af aftalen om abonnement forpligter Kunden sig til at opgive korrekte oplysninger til IFCR. Såfremt de af Kunden opgivne oplysninger ændres, skal Kunden give IFCR skriftlig meddelelse herom.

5. Rettigheder

IFCR har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til programmel udviklet af IFCR, hjemmeside, web, nyhedsbreve mm. udarbejdet af IFCR. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af ovennævnte. Enhver uautoriseret anvendelse, distribution, ulovlig adkomst eller kopiering af ovenstående materiale eller dele heraf er forbudt, og vil blive retsforfulgt.

6. Erstatning

IFCR’s ydelse omfattet af denne aftale leveres, som det er og forefindes (”as is”), Kundens brug af ydelsen sker i enhver henseende på eget ansvar. IFCR er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en ydelse eller anden væsentlig misligholdelse fra IFCR’s side. IFCR’s maksimale erstatningsansvar i henhold til Aftalen kan ikke overstige det honorar, som IFCR modtager for den del af arbejdet, der giver anledning til erstatningsansvaret. IFCR’s erstatningspligt omfatter alene Kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i f.m. tab af data, ikke erstattes. IFCR er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en ydelse skyldes forsinkelser, afbrydelser eller forstyrrelser i kommunikationsinfrastrukturen eller andre leverandørers forhold, som IFCR ikke selvstændig er ansvarlig for. IFCR er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der påføres Kunden eller tredjemand som følge af Kundens anvendelse af resultater fra ydelsen. IFCR’s samlede erstatningspligt udgør maksimalt den årlige abonnementsbetaling vedrørende den ydelse, der har givet anledning til tabet.

7. Produktansvar

IFCR er ansvarlig for produktskade forvoldt af IFCR’s ydelser. IFCR er dog ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i f.m. tab af data, samt skade, der af ydelsen er forvoldt på fast ejendom eller på løsøre. IFCR’s ansvar i forbindelse med produktskade er desuden underlagt den i pkt. 6 angivne beløbsmæssige begrænsning. Hvis tredjemand fremsætter krav mod IFCR eller Kunden om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal den anden part straks underrettes herom.

8. Force majeure

IFCR fraskriver sig ethvert ansvar overfor Kunden for forhold, der falder uden for IFCR’s kontrol, herunder, men ikke begrænset til forhold, der relaterer sig til lynnedslag, oversvømmelse, krig, strejke, lockout, uregelmæssigheder, systemnedbrud og fejl i selve Internettets infrastruktur.

9. Tredjemands rettigheder

IFCR indestår for, at der ikke i lande indenfor EU, USA og Canada hos tredjemand findes rettigheder i relation til ydelsen, der kan hindre eller fordyre Kundens anvendelse heraf. Varsles og/eller rejses der sag mod Kunden med påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder, er Kunden forpligtet til straks at give IFCR skriftlig meddelelse herom.

10. Fortrolighed, videregivelse af kundeoplysninger og reference

IFCR forpligter sig til at behandle alle oplysninger om Kunden fortroligt og pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår IFCR med levering af services og produkter, tilsvarende forpligtelse. Kunden pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til oplysninger om leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelle og økonomiske forhold samt oplysninger om IFCR’s forhold. IFCR forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysninger til udarbejdelse af generelle statistikker. IFCR er berettiget til loyalt at anvende Kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for Kunden.

11. Persondata

11.1. Nærværende punkt 11 finder ikke anvendelse, når IFCR er databehandler for Kunden, i hvilke tilfælde der indgås en særskilt databehandleraftale.
11.2. IFCR respekterer sine kunders forventninger om persondatabeskyttelse og fortrolighed. IFCR indsamler og behandler således persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR), databeskyttelsesloven og særlovgivning, herunder revisorloven.
11.3. IFCR anvender databehandlere til at opbevare og behandle persondata, der er modtaget fra Kunden eller dennes repræsentant eller andre kilder, ligesom IFCR videregiver persondata til andre relevante tredjeparter, som bistår med levering af ydelsen, eller i den udstrækning dette er nødvendigt for at varetage Kundens interesser og/eller levere den aftalte ydelse.
11.4. I det omfang IFCR modtager persondata fra Kunden om tredjemand, er det Kundens ansvar at sikre sig, at Kunden har ret til at videregive sådanne persondata til IFCR.

12. Løbetid og opsigelse

En aftale om abonnement løber indtil den opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til udløb af en abonnementsperiode. Abonnementsperioden fremgår af aftalen eller faktura. Såfremt Kunden ikke skriftligt opsiger aftalen om abonnement med ovennævnte varsel til udløb af en abonnementsperiode, fortsætter aftalen automatisk med en tilsvarende abonnementsperiode til de til enhver tid gældende vilkår og priser. IFCR kan til enhver tid opsige aftalen om abonnement med et varsel på 1 måned. I tilfælde af opsigelse fra IFCR’ side refunderes det forudbetalte beløb forholdsmæssigt.

13. Varsling af ændringer

Generelle forretningsbetingelser for IFCR kan ændres med et varsel på 30 dage. Kunden varsles enten via e-mail til den e-mailadresse, Kunden oplyser ved bestillingen af abonnement eller via IFCR’s hjemmeside, ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. IFCR er berettiget til, uden yderligere varsel, at pristalsregulere alle beløb. Reguleringen må foretages hvert år pr. 1. juli efter udviklingen i Nettoprisindekset fra Danmarks Statistik, dog min. 2,5% pa.

14. Misligholdelse

IFCR har ret til med øjeblikkelig virkning at opsige aftalen i tilfælde af, at Kunden:
• Misbruger brugen af produktet, herunder, men ikke begrænset til, udførelse af en ulovlig handling.
• Misligholder sine betalingsforpligtelser.
• Tages under konkurs eller anden insolvensbehandling, herunder men ikke begrænset til betalingsstandsning, være sig på egen eller tredjemands anmodning.

15. Tvist og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret. Alle tvistigheder skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Eventuelle tvister, der udspringer af aftaleforholdet, behandles af Københavns Byret i første instans.

16. Kontakt

Institut for Cyber Risk ApS

Nærum Hovedgade 10A

2850 Nærum

Telefon: 70 209 209

 

E-mail: info@IFCR.dk

Website: www.IFCR.dk