Generelle samhandelsbetingelser


Information til vores kunder om opdateringen af de generelle samhandelsbestemmelser:

Vi forsøger altid at forbedre os, og derfor har vi opdateret vores generelle samhandelsbetingelser på følgende måde for at afspejle den feedback, vi har fået fra vores kunder og samarbejdspartnere. Ordlyden i bestemmelserne er blevet strømlinet i nødvendigt omfang. Bestemmelserne er ellers indholdsmæssigt ens, bortset fra nedenstående undtagelser:

 • Bestemmelsen ”Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbestemmelser” er opdateret således, at det afspejler at IFCR handler med erhvervskunder. Derfor præciseres det, at priser er eksklusive moms, samt at kompensationsbeløbet for rykkerskrivelser opjusteres fra kr. 100 til kr. 310 ifølge Rentelovens praksis herfor, og at der tilmed opkræves et inkassogebyr på kr. 100 ved overgivelse til inkasso.
 • Bestemmelsen ”Kundens ansvar” er omdøbt ”Kundens forpligtelser”, og indeholder nu eksempler på hvad ”tilstrækkelige ressourcer og materialer” kan indebære.
 • Bestemmelserne ”Erstatning” og ”Produktansvar” er skrevet i samme struktur.
 • Bestemmelsen om ”Force majeure” er opdateret således, at bestemmelsen ikke blot indeholder reguleringen af umulighed men tilmed en regulering af urimeligt bebyrdende forhold.
 • Bestemmelsen om ”Fortrolighed, videregivelse af kundeoplysninger og reference” er omformuleret, samt det er indskrevet at generelle kundeoplysninger videregives i markedsføringsøjemed i One Cyber Group. Dette er allerede hjemlet i Databeskyttelseslovens § 13, stk. 2, men da dette punkt ellers fremgik af vores privatlivspolitik, findes det for gennemsigtighedens skyld relevant også at indskrive det i de generelle samhandelsbestemmelser.
 • Bestemmelsen om ”Persondata” henviser i stedet til vores privatlivspolitik, som er mere uddybende end tidligere bestemmelse i Samhandelsbestemmelserne. Dertil tilføjes informationer om, at databehandleraftaler, som i øvrigt følger Datatilsynets standardkontrakt-formularer, indgår i Aftalegrundlaget.
 • Bestemmelsen om ”Løbetid og opsigelse” er omformuleret, samt opdateret med en henvisning til reguleringen af klippekortsordninger.
 • Bestemmelsen ”Varsling og ændringer” har fået tilføjet ordene ”ensidigt” og ”opregulerer” for at præcisere bestemmelsen.
 • Bestemmelsen om ”Tvist og værneting” flytter værneting fra Københavns Byret til Retten i Lyngby, da det er den ret, vi er tilknyttet på vores nye beliggenhed i Nærum.

Benyttede forkortelser:

 • Aftalen: Den særskilte aftale imellem Kunden og IFCR.
 • Aftalegrundlaget: Aftalen og Samhandelsbetingelserne, samt eventuelt en tilhørende tavshedspligtserklæring eller databehandleraftale.
 • IFCR: Institut for Cyber Risk.
 • Samhandelsbetingelserne: IFCR’s generelle samhandelsbetingelser.

 

Ikrafttræden:

De opdaterede Generelle Samhandelsbetinger og dertilhørende Privatlivspolitik træder i kraft den 1. januar 2023.

 1. Anvendelse

Samhandelsbetingelserne gælder for alle IFCR’s kunder, samt enhver ydelse IFCR tilbyder.

Ydelserne skal tilmed reguleres i Aftalen, som sammen med Samhandelsbetingelserne udgør det samlede aftalegrundlag.

Dette indebærer, at Aftalen og Samhandelsbetingelserne går forud for enhver tidligere mundtlig eller skriftlig aftale mellem Kunden og IFCR. Det indebærer tilmed at ændringer til og fravigelser fra Samhandelsbetingelserne skriftligt, klart og tydeligt skal tilkendegives i Aftalen for at være gældende.

 1. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser

IFCR har krav på Kundens betaling af det i Aftalen anførte honorar tillige med de til levering af ydelserne relaterede udgifter.

Hvis der ikke forud for arbejdets påbegyndelse er indgået aftale om et bestemt honorar, beregnes honoraret på grundlag af medgået tid og de til enhver tid fastsatte generelle timesatser for de medarbejdere, der har udført arbejdet.

Med mindre andet er aftalt i Aftalen i henhold til honoraret, vil IFCR taksere kørsel udenfor Region Hovedstaden til samme takst som konsulenttimer ud fra de til enhver tid fastsatte generelle timesatser for de medarbejdere, der her udført arbejdet.

Selvom der er aftalt et fast honorar, er IFCR berettiget til at beregne honorar for den ekstra tid, som IFCR skal anvende på levering af ydelsen, hvis det efter Aftalens indgåelse viser sig, at:

 • (i) forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret afgørende, eller at
 • (ii) forudsætningerne for levering af ydelsen ikke var korrekte eller tilstrækkelige, og disse omstændigheder (i) og (ii) kan tilskrives Kunden.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder rimelige rejseomkostninger, omkostninger til indkvartering, leveomkostninger mv., skal betales af Kunden ud over honoraret.

Abonnement på IFCR’s ydelser faktureres i henhold til den til enhver tid gældende priser. Priser oplyses ved henvendelse til IFCR’s salgsafdeling. Med mindre andet er specifikt anført i Aftalen, er alle priser angivet i danske kroner, eksklusive moms.

Abonnement på IFCR’s ydelser forudbetales løbende for en afhængig af abonnementstypen fastlagt periode ad gangen.

Forudbetalte abonnementer refunderes ikke.

IFCR forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. ekstraordinær support og service.

Medmindre andet fremgår af Aftalen, fakturerer IFCR det udførte arbejde en gang om måneden på baggrund af den til arbejdet medgåede tid i den forløbne måned.

Fakturaer forfalder 14 dage fra fakturadato. Forfaldne fakturaer forrentes i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse opkræves rykkergebyr på kr. 310 per rykker.

IFCR forbeholder sig retten til at overdrage fordringer til tredjepart i forbindelse med overgivelse til inkasso. Dette indebærer et inkassogebyr på kr. 100 for overgivelsen til inkasso, samt de eventuelle inkassoomkostninger Kunden måtte pådrage sig.

Uden i øvrigt at begrænse sine rettigheder har IFCR ret til helt eller delvis at afbryde levering af ydelserne, indtil forfaldne fakturaer er betalt.

 1. Kundens forpligtelser

Det er en forudsætning for IFCR’s levering af ydelserne, at Kunden opfylder de i Aftalen definerede forpligtelser, samt ajourfører oplysninger som måtte have relevans for levering af ydelserne.

Kunden skal derudover træffe rettidige beslutninger og indhente de nødvendige godkendelser fra ledelsen til, at IFCR kan levere ydelserne.

Ovenstående indebærer, at Kunden – hvor det er relevant for ydelsens levering – skal stille de nødvendige ressourcer til rådighed for IFCR, således at IFCR kan levere ydelsen hos Kunden uden unødige komplikationer, eksempelvis: Udlevering af medarbejdernes relevante oplysninger, gæsteparkering, et passende kontormiljø, nødvendige adgangskort, mv.

 1. Abonnement

En aftale om abonnement på en service eller et produkt, herefter samlet benævnt ydelser, fra IFCR indgås afhængig af den pågældende ydelse enten ved tilmelding på IFCR’s hjemmeside eller ved direkte kontakt med IFCR.

For en detaljeret beskrivelse af IFCR’s ydelser samt abonnementsformer henvises til IFCR’s salgsafdeling.

Ved indgåelsen af aftalen om abonnement forpligter Kunden sig til at opgive korrekte oplysninger til IFCR. Såfremt de af Kunden opgivne oplysninger ændres, skal Kunden give IFCR skriftlig meddelelse herom.

 1. Rettigheder

IFCR har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til programmel udviklet af IFCR, samt hjemmeside, web, nyhedsbreve, mm. udarbejdet af IFCR. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af ovennævnte. Enhver uautoriseret anvendelse, distribution, ulovlig adkomst eller kopiering af ovenstående materiale eller dele heraf er forbudt, og vil blive retsforfulgt.

 1. Erstatning

IFCR’s ydelse omfattet af denne aftale leveres, som det er og forefindes (”as is”).

IFCR er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsretlige regler, for så vidt erstatningsansvaret fraviger området for nedenstående ansvarsbegrænsninger.

For erstatningspligt, som omfatter IFCR’s professionelle ansvar, begrænses erstatningspligten til et maksimalt beløb i henhold til IFCR’s til enhver tids indgåede forsikringsbetingelser.

IFCR’s erstatningspligt i henhold til Aftalen kan uanset ovenstående aldrig overstige det honorar, som IFCR modtager for den del af arbejdet, der giver anledning til erstatningsansvaret.

IFCR’s erstatningspligt omfatter ikke indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter eller tabt avance.

IFCR’s erstatningsansvar omfatter ikke forsinkelse eller mangel ved en ydelse, som skyldes forsinkelser, afbrydelser eller forstyrrelser i kommunikationsinfrastrukturen eller andre leverandørers forhold, som IFCR ikke selvstændigt er ansvarlig for, herunder forsinkelser der skyldes IFCR’s transportører, underleverandører eller andre samarbejdspartnere.

IFCR erstatningspligt omfatter ikke tab, der påføres Kunden eller tredjemand som følge af Kundens anvendelse af resultater fra ydelsen.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod IFCR eller Kunden om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal den anden part straks underrettes herom.

 1. Produktansvar

IFCR er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsretlige regler, for så vidt erstatningsansvaret fraviger området for nedenstående ansvarsbegrænsninger.

For erstatningspligt, som omfatter IFCR’s produktansvar, begrænses erstatningspligten til et maksimalt beløb i henhold til IFCR’s til enhver tids indgåede forsikringsbetingelser.

IFCR’s erstatningspligt i henhold til Aftalen kan uanset ovenstående aldrig overstige det honorar, som IFCR modtager for den del af arbejdet, der giver anledning til erstatningsansvaret.

IFCR’s erstatningspligt omfatter ikke indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, samt skade, der af ydelsen er forvoldt på fast ejendom eller løsøre.

IFCR’s erstatningsansvar omfatter ikke forsinkelse eller mangel ved en ydelse, som skyldes forsinkelser, afbrydelser eller forstyrrelser i kommunikationsinfrastrukturen eller andre leverandørers forhold, som IFCR ikke selvstændigt er ansvarlig for, herunder forsinkelser der skyldes IFCR’s transportører, underleverandører eller andre samarbejdspartnere.

IFCR erstatningspligt omfatter ikke tab, der påføres Kunden eller tredjemand som følge af Kundens anvendelse af resultater fra ydelsen.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod IFCR eller Kunden om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal den anden part straks underrettes herom.

 1. Force majeure

IFCR kan ikke holdes ansvarlig for manglende ydelser, hvis den manglende ydelse grundes forhold, som IFCR ikke med rimelighed kunne forudsige, og som enten umuliggør eller gør det urimeligt byrdefuldt for IFCR at opfylde.

 1. Tredjemands rettigheder

IFCR indestår for, at der ikke i lande indenfor EU, USA og Canada hos tredjemand findes rettigheder i relation til ydelsen, der kan hindre eller fordyre Kundens anvendelse heraf. Varsles og/eller rejses der sag mod Kunden med påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder, er Kunden forpligtet til straks at give IFCR skriftlig meddelelse herom.

 1. Fortrolighed, videregivelse af kundeoplysninger og reference

IFCR’s medarbejdere er underlagt en ansættelsesretlig tavshedspligt, og IFCR forpligter sig til at behandle alle kundens oplysninger med den fornødne fortrolighed. Tilsvarende fortrolighed pålægges i videst muligt omfang IFCR’s kunder og samarbejdspartnere med

Uanset ovenstående forbeholder IFCR sig retten til loyalt at anvende Kunden som reference, når dette sker uden forpligtelser for Kunden, samt at videregive generelle virksomhedsoplysninger i marketingsøjemed til vores samarbejdspartnere i One Cyber Group.

 1. Persondata

Hvor Databeskyttelsesforordningen (GDPR) kræver en databehandleraftale, indgås disse særskilt som en del af Aftalegrundlaget.

IFCR’s databehandleraftaler er følger Datatilsynets standardkontrakt-formularer.

For IFCR’s generelle behandling af personoplysninger henvises til IFCR’s privatlivspolitik, som er tilgængelig via IFCR’s hjemmeside: www.ifcr.dk/privatlivspolitik

 1. Løbetid og opsigelse

Abonnementsperioden fremgår af Aftalen. Såfremt Kunden ikke skriftligt opsiger aftalen om abonnement med ovennævnte varsel til udløb af en abonnementsperiode, fortsætter aftalen automatisk med en tilsvarende abonnementsperiode til de til enhver tid gældende vilkår og priser.

Abonnementer uden forudbestemt udløbsdato af abonnementsperioden løber indtil denne opsiges af IFCR eller Kunden.

Kunden har ret til at opsige abonnementsaftalen med 3 måneders varsel. IFCR kan til enhver tid opsige aftalen om abonnement med et varsel på 1 måned. I tilfælde af opsigelse fra IFCR’s side af refunderes det forudbetale beløb forholdsmæssigt.

For klippekortsløsninger vil alle relevante vilkår fremgå af Aftalen, herunder eventuel udløbsdato og konvertering.

 1. Varsling af ændringer

Generelle samhandelsbetingelser kan af IFCR ensidigt ændres med et varsel på 30 dage.

Kunden varsles enten via den e-mail, som Kunden har oplyst, eller via www.ifcr.dk i nødvendigt omfang. Ændringer som er af rent begunstigende karakter for Kunden kan gennemføres uden forudgående varsel.

IFCR er berettiget til foretage pristalsregulering af alle beløb uden yderligere varsel. Pristalsreguleringen må foretages per 1. juli hvert år. Pristalsreguleringen følger udviklingen i Nettoprisindekset fra Danmarks Statistik, dog opregulerer IFCR med minimum 2,5%.

 1. Misligholdelse

IFCR forbeholder sig retten til med øjeblikkelig virkning at opsige Aftalen i tilfælde af Kundens misligholdelse af Aftalen, herunder misbrug af IP-rettigheder eller manglende betaling. Det samme gøres gældende, hvor Kunden tages under konkurs eller anden insolvensbehandling, herunder, men ikke begrænset til, betalingsstandsning, hvad enten det er af egen anmodning eller tredjemands anmodning.

 1. Tvist og værneting

Retsforholdet mellem IFCR og Kunden er underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som opstår på baggrund af Aftalegrundlaget, skal forsøges løst i mindelighed mellem IFCR og Kunden.

Uoverensstemmelser, som ikke kan løses i mindelighed mellem IFCR og Kunden, afgøres ved de danske domstole.

Værneting er Retten i Lyngby.

 1. Kontakt

Institut for Cyber Risk ApS

Nærum Hovedgade 10A – 2850 Nærum

Telefon: 70 209 209 – E-mail: info@ifcr.dk – Website: www.ifcr.dk – CVR: 40105394